715 lượt xem

Mẫu hợp đồng thu mua phế liệu chính xác và mới nhất 2018

hop dong thu mua phe lieu

Mẫu hợp đồng thu mua phế liệu mới nhất 2018

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

v/v thu mua phế liệu

số : ……/HĐKT

–         Căn cứ Luật dân sự 2015

–         Căn cứ nhu cầu và khả năng hai bên

Hôm nay, ngày .. tháng … năm 2018, tại: …….

Chúng tôi gồm có:

Bên A:

Công ty …..

Đại diện: ……. Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ:…….. điện thoại: ……

Mã số thuế:

Số Tài khoản ngân hàng:

Bên B:

Công ty: …..

Đại diện: …….. Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ….. Số điện thoại: ….

Mã số thuế:

Số tài khoản Ngân hàng :

Chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán phế liệu với những nội dung sau:

Điều 1: Mục tiêu, phạm vi hợp đồng

Điều 2: Thời hạn hợp đồng

Điều 3:Nguyên tắc tài chính:

Điều 4: Điều khoản chung:

Hợp đồng này được hiểu và chịu sự quản lý của pháp luật

Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản của hợp đồng này.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước qua thương lượng, nếu không đạt được thỏa thuận sẽ được giải quyết tại tòa án nhân dân …..

Điều 5: Hiệu lực hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …./…./…..Khi kết thúc hợp đồng hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng này lập thanh 02 bản, có nội dung giá trị pháp lý ngang nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B